ข้อเสีย : ข้อดี

by puifff

ก.เอาข้อเสียคนอื่นมาพูดให้เป็นข้อดีของตนเอง พูดได้แต่ไม่ใช่การแซะ!
ดึงข้อเสียของผู้อื่น มาเป็นข้อดีของตนเอง
เอาข้อเสียของผู้อื่นมาใช้ และดึงข้อดีของตนเองมาพูด ให้ผู้ฟังเกิดการเปรียบเทียบ

Advertisements